Return to Poughkeepsie (Poughkeepsie, #2) - Debra Anastasia Finally, Dec seems a little closer, right about... now. lol